logo ระบบแจ้งความจำนงรับเงินประกันกุญแจหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562)
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
รหัสผ่านเป็นรหัสที่ได้รับเมื่อทำการรายงานตัว หากลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อขอใหม่ได้ที่ สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน